Všeobecné obchodní a dodavatelské podmínky

Last Updated: 07 January 2013I. Uzavření smlouvy

 1. Uzavírání smluv o prodeji a dodávce produktů se výhradně řídí těmito všeobecnými obchodními a dodavatelskými podmínkami (dále jen VODP)
 2. Smlouva je právně závazná na základě VODP a naším potvrzením objednávky
 3. Odlišné podmínky, dohody, změny  nebo vedlejší ujednání je nutné písemně schválit zúčastněnými stranami

 

II. Ceny a platby

 1. Nabídky naší společnosti jsou nezávazné do závazného potvrzení konkrétní objednávky z naší strany
 2. Závaznou cenou se rozumí částka uvedená v ceníku  firmy platném v den dodávky zboží
 3. Pokud není ujednáno jinak, den splatnosti je 30.den od data vystavení faktury
 4. V případě nedodržení lhůty splatnosti bude účtován úrok z prodlení v obvyklé výši, nejméně však ve výši 3,0% z aktuálně platné diskontní sazby České národní banky, aniž jsou nutné důkazy o  škodách vzniklých z prodlení v této výši.
 5. Zápočet je přípustný jen s nespornou, právoplatnou a vzájemně uznanou pohledávkou
 6. Přijímáme pouze diskontní šeky nebo směnky. Bankovní poplatky s tím spojené hradí kupující. Nepřebíráme žádné záruky za včasné předložení a protestaci.

 

III. Dodací lhůty

 1. Dodací lhůta je dodržena, když nejpozději do dne uplynutí lhůty předmět dodání opustil náš závod nebo když do této doby bylo kupujícímu sděleno, že je zboží připraveno k vyexpedování. Při zaviněném nedodržení dodací lhůty může kupující  po uplynutí jedné, od  kupujícího  písemně dané dodatečné lhůty od smlouvy  odstoupit nebo žádat náhradu škod. Nároky na náhradu škody kupujícího kvůli zdržení nebo neplnění jsou omezeny do výše fakturované ceny množství zboží, které nebylo vůbec nebo bylo špatně dodáno.
 2. Nepředvídatelné provozní poruchy, překročení dodací lhůty, výpadek dodávek u našich dodavatelů, nedostatek pracovních sil nebo energie, surovin, dále pak stávky, výluky, komplikace při obstarávání transportních prostředků, dopravní poruchy, úřední nařízení a případy vyšší moci osvobozující tu smluvní stranu, které se to týká, od povinnosti k dodávkám popř. koupi, po dobu trvání poruchy a v rozsahu způsobených následků. Bude-li tím dodávka popř. koupě oddálena o více než jeden měsíc, má každá smluvní strana právo od smlouvy odstoupit, s vyloučením všech dalších nároků týkajících se porušení dodávky popř. koupi postiženého množství zboží.
 3. Částečné dodávky jsou přípustné tehdy,  pokud neodporují oprávněným zájmům kupujícího

 

IV. Zasílání zboží a přechod rizika s tím spojený

 1. U zaplacené objednávky  přechází riziko škody  momentem odeslání zásilky kupujícímu. Toto platí také u částečných dodávek.
 2. Opozdí-li se odeslání následkem okolností, které jdou na vrub kupujícího, přechází riziko již v den, kdy je zboží připraveno na odeslání kupujícímu.
 3. Pokud není ujednáno jinak, zboží se expeduje přímo ze závodu. Dovozné, celní poplatky a jiné vedlejší náklady hradí kupující.
 4. Na pojištění zboží během transportu je možné uzavřít  zvláštní smlouvu. Náklady s tím spojené hradí kupující.

 

V. Ochranná práva

Projektové výkresy, popisy výrobků, návody k obsluze, rozpočty nákladů a jiné dokumenty společnosti zůstávají ve vlastnictví společnosti a nejsou přístupné třetí osobě. Při jednání v rozporu s tímto ujednáním si vyhrazujeme právo na náhradu škody.

 

VI. Výhrada vlastnického práva

 1. Zboží zůstává v našem vlastnictví do plného zaplacení kupní ceny,  proplacení šeků a směnek spojených s úhradou objednávky.
 2. Při probíhající platbě platí vyhrazené vlastnictví jako pojištění pro naše saldo-pohledávky. Zpracování nebo vypracování zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení kupní ceny nastává z našeho příkazu a sice pro nás bezplatně jakož i bez závazku takovým způsobem, že jsme považováni jako výrobce. Tzn. že v každém časovém bodě nebo stupni zpracování  si ponecháme výrobky ve vlastnictví. Při zpracování s jiným, nám nenáležejícím zbožím, je naše spoluvlastnictví nově vyrobené věci ve výši nesplacené fakturované částky.
 3. Pohledávky kupujícího z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení budou postoupeny nám k pojištění našich veškerých pohledávek z obchodního vztahu, a sice bez ohledu na to,  zda bude zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení před nebo po zpracování vzniklých nových věcí a zda bude prodáno jednomu nebo více odběratelům.
 4. Kupující je zmocněný a oprávněný k dalšímu prodeji zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení na základě kupní smlouvy, smlouvy o díle nebo podobné smlouvy pokud pohledávka z tohoto prodeje přechází na nás. K dalšímu disponování se zbožím s výhradou vlastnictví není kupující oprávněný. Na naše požádání je kupující povinen oznámit nám postoupení placení třetí osobě.
 5. Překročí-li cena pro nás stávající záruku naší pohledávky o více než 20%, tak jsme povinni na vyžádání kupujícího nebo kvůli našemu zajištění poškozené třetí straně uvolnit záruku dle naší volby.

 

VII. Míry a váhy nabízených výrobků

Všechny údaje uváděné v nabídkách společnosti jako jsou míry, váhy, vyobrazení a popisy jsou jen přibližné a dodavatel si vyhrazuje tyto údaje  upřesnit či po dohodě se zákazníkem upravit.

 

VIII. Záruka a záruční doba

Záruka dodavatele zahrnuje :

 • pro výrobky určené k dalšímu zpracování – jako např. Folie,  potrubí na výměnu tepla apod. - běžné použití těchto výrobků k účelu, ke kterému jsou určeny jakož i jejich zpracování při dodržení obvyklých postupů a platných norem a technických směrnic
 • u finálních výrobků jako jsou topné plochy, výplně do chladících věží a dalších finálních výrobků včetně jejich příslušenství garantuje dodavatel dodržení deklarovaných vlastností a funkčnosti.
 • Záruka se nevztahuje na výrobky, jsou-li dodávány výslovně výrobky s nižší kvalitou, leda že by dodávané zboží nesplňovalo ani  smluvními stranami domluvenou nižší kvalitu.
 • Dodavatel neuzná reklamaci v případě, že odběratel nedodrží při použití výrobků dodavatele platná technická pravidla či normy, či překročí od dodavatele stanovené parametry pro zatížení výrobků jakož i jejich používání v nepřiměřených mechanických, chemických či termických podmínkách.


Záruční doba:

 • u výrobků určených k dalšímu zpracování -  do jejich použití či zpracování, nejdéle však do 6 měsíců od provedené dodávky zboží.
 • U finálních výrobků činí záruční doba jeden rok  pro provedení vestavby výrobku  dodavatele do technologického celku, nejdéle však  18 měsíců od provedené dodávky zboží.

 

IX. Reklamační podmínky

 1. Odběratel má povinnost odebírané zboží neprodleně po jeho převzetí vyzkoušet a zkontrolovat, zda má dodané zboží smluvně domluvenou jakost a je způsobilé pro určený způsob využití.
 2. Nebude-li kontrola provedena a nebudou-li zjevné zjištěné nedostatky oznámeny dodavateli do 14 dnů od převzetí zboží, považuje se dodávka zboží za bezvadnou. Každá reklamace musí být písemná s údaji z dodacího listu a dalšími údaji přesně určujícími vadnou dodávku.
 3. Při oprávněné reklamaci následuje dle volby dodavatele oprava vadného zboží nebo případně náhradní dodávka stejného druhu zboží. Dodavatel v tomto případě hradí i náklady spojené s opravou vadných výrobků
 4. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli při odstranění vad potřebnou součinnost.
 5. Záruční lhůta pro opravené výrobky činí 3 měsíce. V případě náhradní dodávky  běží záruční doba v délce jako při dodání  původní dodávky.
 6. Ke zpětnému odeslání dodaných výrobků dodavateli je třeba písemný souhlas dodavatele.

 

X. Obecná ustanovení

Místem plnění pro dodávky  a platby je sídlo smluvní strany uvedené v příslušném obchodním rejstříku, nestanoví-li se ve smlouvě něco jiného.

Případné soudní spory se řeší podle právního řádu České republiky.

Vztahy v těchto podmínkách neupravené se  řeší podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

česky english rusian romania hungaria

Vaše dotazy rádi zodpovíme
na +420 412 545 465
nebo pište na email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please update your Flash Player to view content.