Všeobecné obchodní a dodavatelské podmínky

Last Updated: 09 November 2020

OBCHODNÍ A DODAVATELSKÉ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

ENEXIO WATER TECHNOLOGIES S.R.O.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1 Tyto obchodní a dodavatelské podmínky (dále jen „ODP“) prodávajícího se ve smyslu § 1751 zákona č. 89/20 12 Sb,

občanský zákoník („OZ“) vztahují na závazek vzniklý při koupi zboží od společnosti ENEXIO Water Technologies s.r.o.,

IČO: 6027 6789, se sídlem Jílové, Teplická 22, PS Č 407 01, vedené pod sp. zn. C 6375 u Krajského soudu v Ústí nad

Labem („prodávající“).

1.2 ODP tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené prodávajícím.

1. 3 Prodávající je oprávněn ODP v přiměřeném rozsahu změnit ve smyslu § 1752 odst. 1 OZ, avšak pouze ve vztahu

ke smlouvám zavazujícím k dlouhodobým a opětovným plněním stejného druhu. Taková změna musí být kupujícímu

oznámena písemně nebo prostřednictvím e-mailu. V případě, že kupující s takovou změnou ODP nebude souhlasit,

může za podmínek uvedených v článku 13.3 ODP vypovědět kupní smlouvu.

1.4 Změna ve smyslu čl. 1.3 ODP se nedotýká práv a povinností vzniklých po dobu účinnost i předchozího znění ODP.

1.5 Veškeré nabídky, které prodávající učiní před podpisem příslušné kupní smlouvy, jsou nezávazné. Jakékoliv technické,

parametrické či grafické údaje vztahující se ke zboží jsou pouze přibližné, pokud nejsou prodávajícím výslovně písemně

potvrzeny.

 

2. KUPNÍ SMLOUVA

 

2.1 Kupní smlouva musí být písemná.

2.2 Podmínky realizace vzájemného plnění ze strany prodávajícího a kupujícího jsou upraveny výlučně jen v kupní

smlouvě a v ODP, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. 

2.3 Změny a doplňky kupní smlouvy lze provést pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků uzavřených

se souhlasem smluvních stran.   

 

3. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 

3.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu způsobem uvedeným v kupní smlouvě a poskytnout součinnost

prodávajícímu při plnění kupní smlouvy.

3.2 Kupující je povinen dodržovat důvěrnost informací týkajících se obchodních vztahů, cenové politiky, dokumentace a

informací poskytnutých prodávajícím před jakoukoli třetí stranou, a to i v případě ukončení závazku mezi smluvními stranami.

3.3 Kupující je povinen přijmout částečné plnění poskytnuté prodávajícím pouze za předpokladu, že to neodporuje povaze

nebo účelu kupní smlouvy ve smyslu § 1930 odst. 2 OZ.

 

4. CENY A PLATBY

 

4 .1 Cenové nabídky prodávajícího platí a jsou závazné pouze do doby, která je uvedená v příslušné nabídce, pokud

nedojde k potvrzení konkrétní objednávky ze strany prodávajícího

4.2 Prodávající si vyhrazuje právo bez dalších oznámení měnit ceny, které uvádí na svých webových stránkách a ve

svých reklamních materiálech.

4.3 Pokud není mezi smluvními stranami ujednán o jinak, je faktura vystavená prodávajícím splatná 30. den od dat

a vystavení.

4.4 V případě, že bylo dohodnuto splácení kupní ceny formou splátek, pozbývá kupující výhodu splátek v případě

prodlení s jednou splátkou a celá kupní cena se tak stává splatnou 30. den po termínu splatnosti té splátky, se kterou

je kupující v prodlení. Prodávající je oprávněn vyžadovat vydání zboží s výhradou vyloučení jakéhokoliv práva

zadržení a vyzvednout si je u kupujícího. Všechny s tím spojené náklady, včetně nákladů na skladování, nese kupující.

4.5 Prodlení kupujícího s úhradou jakékoliv splatné peněžité pohledávky prodávajícího za kupujícím opravňuje

prodávajícího k zastavení dalšího plnění jakékoliv smluvní povinnosti. Pro opětovné zahájení plnění smlouvy je nutné

úplné vyrovnání pohledávek po splatnosti nebo poskytnutí dodatečného zajištění dle požadavku prodávajícího.

4.6 Kupující není oprávněn započíst svoji splatnou pohledávku za prodávajícím proti nesplatné pohledávce prodávajícího

za kupujícím a není oprávněn postoupit práva nebo povinnosti z kupní smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu

prodávajícího.

4.7 Platby kupní ceny se ve smyslu § 1957 odst.1 OZ uskutečňují zásadně bezhotovostním převodem v měně smlouvy

na bankovní účet prodávajícího č. 3931070297/0100. Termín splatnosti je dodržen, pokud je příslušná částka připsána

na účet příjemce nejpozději v den splatnosti. Místem plnění pro peněžité závazky kupujícího je ve smyslu § 1955

odst. 1 OZ banka, u níž má prodávající zřízený účet, jehož číslo je uvedeno na faktuře. Daňové doklady o vyúčtování

vystavené způsobem hromadného zpracování dat nemusí obsahovat razítko ani podpis vystavitele.

4.8 Platba kupní ceny může být provedena též prostřednictvím diskontních šeků nebo směnek s tím, že prodávající

nepřebírá žádné záruky za jejich včasné předložení nebo protestaci. Jakékoliv bankovní poplatky s nimi spojené hradí

kupující.  

 

5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

 

5.1 Dodací lhůta stanovená v kupní smlouvě je dodržena, pokud předmět koupě opustí dispoziční sféru prodávajícího

nejpozději v den uplynutí dodací lhůty nebo pokud bylo kupujícímu v této lhůtě sděleno, že je zboží při praveno k

vyexpedování .

5.2 Pokud se prodávající a kupující v kupní smlouvě dohodnou, že zboží bude dodáno prostřednictvím dopravce pro

přepravu zboží kupujícímu, dojde ke splnění povinností prodávajícího dle kupní smlouvy okamžikem předání zboží

prvnímu dopravci. O předání zboží dopravci vyrozumí prodávající kupujícího faxem nebo mailem se zasláním kopie

přepravního dokladu. Práva a povinnosti prodávajícího při dodání zboží prostřednictvím třetí osoby se řídí

ustanoveními kupní smlouvy nebo těchto ODP.

5.3 Při zaviněném nedodržení dodací lhůty ze strany prodávajícího může kupující odstoupit d kupní smlouvy nebo 

žádat náhradu škody poté, co uplyne i přiměřená dodatečná lhůta poskytnutá kupujícím prodávajícímu. Nároky na

náhradu škody kupujícího vzniklé v důsledku neplnění nebo opožděného plnění povinností prodávajícího jsou omezeny

do výše 50 % fakturované ceny z boží, které nebylo dodáno vůbec nebo bylo řádně dodáno opožděně.

5.4 Termín dodání a převzetí se prodlužuje o dobu, po kterou trvají překážky plnění způsobené okolnostmi vylučujícími

odpovědnost ve smyslu§ 2913 odst. 2 OZ. Lhůta k plnění se prodlužuje též o dobu prodlení druhé smluvní strany.

5.5 Bude-li do dávka nebo koupě zboží v důsledku okolností vylučujících odpovědnost podle čl. 5.3 ODP oddálena

o více než jeden měsíc, má každá smluvní stran a právo od kupní smlouvy odstoupit bez možnosti uplatňovat jakékoliv

nároky, které by jí případně v souvislosti s neuskutečněním plnění podle kupní smlouvy mohly vzniknout.

5.6 Kupující nesmí bezdůvodně plnění odmítnout. Stane-li se tak, je prodávající oprávněn uskladnit zboží na náklady

kupujícího s tím, že kupující je povinen veškeré náklady s tímto spojené prodávajícímu uhradit.

5.7 Prodávající není v prodlení s dodávkou zboží, pokud je v prodlení svých smluvních povinností kupující.

Po stanovení dodatečné lhůty k převzetí plnění je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

5.8 Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí ustanoveními § 2121-2125 OZ.

5.9 Převzetí zboží potvrzuje kupující na dodacím listu při užití smluvního přepravce a na předávací protokol při osobním

odběru. Potvrzení převzetí zboží potvrdí kupující tak, že na doklad uvede hůlkovým písmem své jméno a příjmení,

připojí vlastnoruční podpis a otisk razítka firmy kupujícího, případně přepravce uvede SPZ a podpis.

5.10 Místem plnění dodávek zboží a plateb je sídlo smluvní strany uvedené v příslušném obchodním rejstříku, nestanoví-li

kupní smlouva něco jiného.

 5.11 V případě, že kupující nevyzvedne nebo nedá písemné instrukce k zaslání zboží příjemci do 1 měsíce od oznámení

o připravenosti zboží, bude prodávající účtovat skladné ve výši 1 ‰ z celkové hodnoty objednávky za každý započatý den.

Ustanovení odst. 6 VOP se tím nemění.

 

6. PŘECHOD NEBEZPEČÍ PŘI ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ

 

6.1 Pokud se prodávající a kupující v kupní smlouvě dohodnou, že zboží bude dodáno prostřednictvím dopravce pro

přepravu zboží kupujícímu podle čl. 5.2 ODP, přechází riziko škody na zboží z prodávajícího na kupujícího okamžikem

dodávky.

6.2 Opozdí-li se odeslání zboží následkem okolností, které jsou přičitatelné jednání kupujícího, přechází riziko škody

na kupujícího již v den, kdy je zboží připraveno k odeslání kupujícímu.

6.3 Pokud není ujedná no jinak, hradí dovozné, celní poplatky a jiné vedlejší náklady spojené s dodávkou zboží kupující.

6.4 Na žádost kupujícího uzavře prodávající za účelem pojištění zboží během transportu s třetí stranou pojistnou smlouvu.

Náklady, které v souvislosti s tím prodávajícímu vzniknou, hradí kupující.

 

7. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

 

7. 1 Projektové výkresy, popisy výrobků, návody k obsluze, rozpočty nákladů a jiné dokumenty vztahující se ke zboží

zůstávají ve vlastnictví prodávajícího a představují obchodní tajemství. Kupující tyto údaje nesmí v jakékoliv podobě

zpřístupnit třetí osobě.

7.2 Porušení povinnosti kupujícího podle čl. 7.1 O DP představuje porušení obchodního tajemství ve smyslu § 2985 OZ

a kupující je v takovém případě povinen prodávajícímu nahradit veškerou škodu, která mu v důsledku protiprávního

jednání kupujícího vznikne.

 

8. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

 

8.1 Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny (resp. proplacením šeků a směnek).

Nebezpečí škody na věci na kupujícího přechází již jejím převzetím.

8.2 Prodávající si vyhrazuje vlastnictví ke z boží v každém stupni jeho výroby. Vyžaduje-li proces výroby zboží

zpracování jiné věci nebo smísení s jinou věcí, které nejsou ve vlastnictví pro dávajícího, je prodávající až do

úplného zaplacení kupní ceny kupujícím spoluvlastníkem zboží v míře, která odpovídá výši nezaplacené kupní ceny.

8 .3 V případě, že bylo dohodnu to splácení kupní ceny formou splátek, zakládá právo prodávajícího odstoupit od smlouvy

prodlení kupujícího s každou splátkou bez ohledu na její výši. Ustanovení § 2133 OZ se na závazek mezi prodávajícíma

kupujícím neuplatní.

 

9. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

 

9.1 Ve vztahu k zboží určenému k dalšímu zpracování (např. folie, lamely apod.) poskytuje prodávající kupujícímu záruku

na vlastnosti a funkčnost zboží, bude-l i toto používáno běžným způsobem a za účelem, ke které mu je určeno. Záruka

prodávajícího se vztahuje i na zpracování zboží, pokud budou dodrženy obvyklé zpracovatelské a výrobní postupy za

současného dodržení všech platných technických norem a jiných aplikovatelných směrnic. Práva kupujícího ze záruky se

řídí přiměřeně ustanovením § 2106 od st. 1 písm. a) – c) OZ

9. 2 Záruka se nevztahuje na zboží, které je kupujícímu výslovně prodáváno jako zboží vykazující nižší kvalitu (zboží

opotřebené či vadné). To neplatí, pokud zboží nedosahuje ani nižšího kvalitativního standardu vymezeného v kupní smlouvě.

9.3 Odpovědnost výrobce za vady zboží se řídí dle § 2161-2174 OZ.

9. 4 U zboží určeného k dalšímu zpracování trvá záruční doba až do jeho použití či zpracování, nejdéle však 6 měsíců od

dodávky zboží kupujícímu.

9.5 U finálních výrobků trvá záruční doba 12 měsíců pro provedení vestavby zboží do technologického celku, nejdéle však

18 měsíců od dodávky zboží kupujícímu.

 

10. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

10.1 Kupující má povinnost zboží neprodleně po jeho převzetí od prodávajícího vyzkoušet a zkontrolovat, zda má dodané

zboží smluvně ujednanou jakost a je způsobilé pro určený způsob využití.

10.2 Dodávka zboží se považuje za bezvadnou, nebudou-li nápadné vady zboží oznámeny prodávající mu do 14 dnů od

převzetí zboží. Každá reklamace musí být písemná a musí obsahovat údaje z dodacího listu a další informace přesně 

specifikující vadnou dodávku.

10.3 Při oprávněné reklamaci zboží je prodávající oprávněn zvolit, zda vadu odstraní opravou vadného zboží nebo

poskytnutím náhradní dodávky stejného druhu zboží. Prodávající v tom to případě hradí i náklady spojené s opravou

vadného zboží.

10.4 Kupující je povinen prodávajícímu při odstranění vad poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

10.5 Záruční doba se u opraveného z boží prodlužuje o 3 měsíce s tím, že se prodloužená záruka vztahuje pouze na

opravenou část z boží. V případě náhradní dodávky zboží běží standardní zá ruční doba od počátku.

10.6 Prodávající odmítne reklamaci jako neodůvodněnou v případě, že kupující při používání zboží dodaného prodávajícím

nedodrží platné technické normy a jiné aplikovatelné směrnice. Prodávající odmítne reklamaci jako neodůvodněnou rovněž

v případě, že kupující překročí parametry povoleného zatížení zboží stanovené prodávajícím, jakož i tehdy, bude-li kupující

zboží používat v nepřiměřených mechanických, chemických či termických podmínkách.

 

11. SANKCE

 

11.1 Kupující odpovídá prodávajícím u ve smyslu § 2913 od st. 1 OZ za veškerou škodu a náklady, kterou způsobí

nepřevzetím zboží. Prodávající je oprávněn požadovat podle své volby jako odškodnění zejména náhradu vzniklé

škody a/nebo smluvní pokutu ve výši 10 % sjednané kupní ceny. Smluvní pokutu je kupující povinen zaplatit do

14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění výzvy prodávajícího k jejímu zaplacení, a to na bankovní účet uvedený

ve výzvě.

11.2 V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou faktur za zboží, je prodávající oprávněn účtovat smluvní úrok

z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky kupní ceny za každý den prodlení, a to včetně úroků z úroků ve

smyslu § 1806 O Z. Prodávající je vedle úroku z prodlení oprávněn uplatnit i náhradu škody v plném rozsahu.

 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

12.1 V rozsahu, v jakém je to vyžadováno obecně závaznými právními předpisy kupující souhlasí se shromažďováním,

uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci – prodávajícímu pro účel stanovený níže. Tento souhlas 

kupující uděluje pro všechny údaje poskytnuté prodávajícímu po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu.

Kupující prohlašuje, že si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobní ch údajů.

12. 2 Osobní údaje o kupujícm jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je kupující poskytl v souvislosti (a) se žádostí

o smluvní či jiný závazek, (b) s jakýmkoliv smluvním či jiným závazkem uzavřeným mezi ním a prodávajícím, nebo

(c) které prodávající shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy, za následujícími účely:

(i) účely obsažené v rámci souhlasu kupujícího, (ii) jednání o smluvním vztahu, (iii) plnění smlouvy, (iv) ochrana

důležitých zájmů kupujícího, (v) oprávněné zveřejňování osobních údajů, (vi) ochrana práv prodávajícího, příjemce 

nebo jiných dotčených osob, (vii) archivnictví vedené na základě zákona, (viii) nabízení obchodu nebo služeb,

(ix) předávání jména, příjmení a adresy kupujícího za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s právními předpisy.

12.3 Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pokud právní předpis nestanoví jinak.

12.4 Pokud právní předpis nestanoví jinak, platí, že kupující – fyzická osoba výslovně souhlasí s tím, aby prodávající

zpracovával jeho rodné číslo a pořizoval kopie jeho průkazů totožnosti za účelem jednání o smluvním vztahu a plnění

smlouvy.

 

13. UKONČEN Í SMLOUVY 

 

13 .1 Při prodlení s platbami, z důvodů uvedených v čl. 5.4 a 5.6 ODP, jakož i při podstatném porušení ustanovení kupní

smlouvy kupujícím může prodávající bez dalšího od kupní smlouvy odstoupit. K účinnosti odstoupení dochází dnem

doručení příslušného projev u vůle prodávajícího kupujícímu.

13.2 Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit z důvodů u vedených v čl. 5.2 a 5.4 ODP, jakož i při podstatném

porušení ustanovení kupní smlouvy prodávajícím. K účinnosti odstoupení dochází dnem doručení příslušného projevu

vůle kupujícího prodávajícímu.

13.3 Smlouvy zavazující k dlouhodobým a opětovným plněním stejného druhu je kupující oprávněn vypovědět ve lhůtě

1 měsíce od doručení oznámení o změně ODP dle článku 1.3 ODP s tím, že výpovědní doba v takovém případě činí

3 kalendářní dny a počíná plynout dnem doručení výpovědi.

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

14.1 Všechny vztahy těmito ODP neupravené se řídí kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím

a ustanoveními OZ v platném znění.

14.2 Pro všechny smluvní i mimosmluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím platí právo České republiky s

vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

14.3 Na závazek mezi prodávajícím a kupujícím se nevztahují ustanovení o změně okolností obsažená v § 1764-1766 OZ.

14.4 Všechny spory, které by mohly vzniknout na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou, budou řešeny věcně

příslušným českým soudem. Místně příslušným bude soud určený dle sídla prodávajícího ke dni podání žaloby.

14.5 Je-li nebo stane-l i se jedno nebo více ustanovení těchto ODP z jakýchkoliv důvodů neplatným, nebude tím dotčena

platnost ostatních ustanovení těchto O DP. Prodávající je oprávněn kdykoliv tyto ODP změnit, nová verze ODP se však

nepoužije na existující smluvní vztahy.

14.6 Prodávající a kupující podpisem kupní smlouvy vyslovují svůj souhlas s ODP a zavazují se, že se jimi budou řídit.

14.7 Tyto ODP jsou platné od 01.01.2020.

česky english rusian romania hungaria

Vaše dotazy rádi zodpovíme
na +420 412 545 465
nebo pište na email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please update your Flash Player to view content.